Abonelik Sözleşmesi

En son güncellenme tarihi 21 Eylül, 2022

GİRİŞ

İşbu Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme") bir tarafta İşletmeci sıfatıyla Sözleşme’ye taraf olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca usulüne uygun olarak kurulmuş ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren, 374928-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı, şirket merkezi Mithatpaşa Mah. Rumeli Yolu Cad. Bahçeşehir Üniv. Eğitim Binası Blok No: 35/24 İç Kapı No: 4 Eyüpsultan / İstanbul adresinde bulunan Edugo Yazılım Ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("EduGO") ile diğer taraftan BAUGO platformuna ABONE olmak için bizzat veya vekili aracılığı ile imzalayan gerçek ve tüzel kişi (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır) arasında arasında akdedilmiş ve imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

(EDUGO ve ABONE bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

ŞÖYLE Kİ:

(A) Edugo, Baugo.online isimli internet sitesi ve olması durumunda internete bağlı bilgisayar, tablet, akıllı telefon, akıllı televizyon ve Edugo’ya ait dijital platform ve/veya mobil uygulamaları üzerinden her türlü mobil ve benzeri cihazlar/yöntemler aracılığıyla www.baugo.online dijital platformu üzerinden ve/veya Edugo mobil uygulamalarından (“Edugo Dijital Platformları”) internet üzerinden eğitim amaçlı Dijital İçerik ("Dijital İçerik") temin etmektedir.

(B) İşbu Sözleşme Taraflar arasında elektronik ortamda veya ıslak imzalı şekilde talep edilen şekilde akdedilmektedir.

İŞBU ESASLAR ÇERÇEVESİNDE Taraflar aşağıda belirtilen hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır.

1 TANIMLAR VE YORUM

1.1 TANIMLAR

“Dijital İçerik” Edugo tarafından temin edilen ve Bahçeşehir Üniversitesi veya diğer üniversitelerin eğitimci kadrosu ve/veya ilgili içerikte bahsedilen özelliklere ve titre sahip kişiler tarafından hazırlanan her türlü içerik ve münferiden her biri Yapım niteliğini haiz ve FSEK tahtında korunan eser.

“Edugo Dijital Platformları” mevcutta www.baugo.online olmakla birlikte gelecekte de olabilecek her türlü dijital platform ve mecra kastedilmektedir.

“FSEK" terimi ile 13 Aralık 1951 tarih ve 7981 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ifade edilmektedir.

“Sertifika” Edugo tarafından belirlenen şartlarla Abone’nin kullandırım sağladığı çalışanlarına elektronik olarak verilecek olan ve eğitimlere ilgili çalışanın katıldığını ve eğitim için gerekli görülen sınavları geçtiği gösterir Bahçeşehir Üniversitesi onaylı elektronik belge.

"TBK" terimi ile 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ifade edilmektedir.

1.2 YORUM

İşbu Sözleşme’de:

1.1 TANIMLAR

(i) İlgili hukuka yapılan atıf Sözleşme tarihi itibari ile yürürlükte olan veya olmayan her türlü tebliğ, kanun, (kanun hükmünde etki doğuran) sözleşme, (kanun hükmünde etki doğuran), yönetmelik, düzenleme, kanun hükmünde kararname, karar, direktif, akit, resmi yetkilendirme veya kısıtlama veya bu sayılanların resmi makamlarca kanun etkisi doğuran her türlü yorumunu ifade edecektir;

(ii) Yasal hükümlere yapılan atıflar bu hükümlerin tadil edilmiş, yeniden çıkarılmış veya değiştirilmiş hallerine de yapılmış sayılacaktır;

(iii) Tekil olarak kullanılan kelimeler çoğullarını, çoğul olarak kullanılan kelimeler de tekillerini işbu Sözleşme ile uyumlu olduğu sürece kapsamaktadır;

(iv) TBK‟nın eser ve hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri, uygun olduğu ölçüde işbu Sözleşme’de de uygulama alanı bulacaktır.

(v) Taraflar’a yapılan atıflar (devir ve temlik hükümleri saklı kalmak üzere) onların haleflerini, temlik alanlarını ve devralanlarını da kapsayacak şekilde yorumlanacaktır.

2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusunu, Edugo’nun işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde Edugo Dijital Platformları üzerinden Dijital İçerik hizmetlerini Edugo tarafından belirlenen ücret ve şartlarda Abone’ye sunmasına ve Abone’nin de yine işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda abonelik oluşturmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülükleri ile abonelik koşullarının belirlenmesi oluşturmaktadır.

3 ABONELİK SÜRECİ VE İŞLEMLERİ

3.1 Bilgilendirme

Abone, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde belirtilen şekilde Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetinin abonelik bedeli ve türleri, ödeme şekli, temel özellikleri, teslimatı ve diğer tüm hususlarla ilgili kendisine işbu Sözleşme ile bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2 Aboneliğin Kurulması ve Yürürlük

3.2.1 Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi imzalaması ve belirlenen abonelik ücretinin tahsil edildiği andan itibaren Abonelik ilişkisi kurulacak ve Sözleşme yürürlüğe girecektir. Taraflar’dan herhangi biri tarafından Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Abone, Sözleşme konusu Dijital İçerik hizmetinin fiziki olarak teslim edilen bir hizmet olmadığını, Dijital İçerik hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını kabul ve beyan etmektedir.

3.2.2 Edugo Dijital Platformlarına abone olmak için Abone’nin bulunduğu bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmak gerekir.

3.3 Aboneliğin Devamı

Edugo Dijital Platformları aboneliği, Abone’nin hizmet alma iradesi devam ettiği, abonelik ücretini ödediği, Sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiği ve Sözleşme’nin taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği müddetçe devam eder. Abone’nin, Edugo tarafından sunulan Dijital İçeriklere ulaşabilmesi için internet erişimine ve Edugo Dijital Platformlarını destekleyen bir cihaza sahip olması gerekir.

ABONELİK ÜCRETİ

3.4 Abone, alacağı Dijital İçerik aboneliği karşılığında Edugo’ya, önceden Edugo tarafından belirlenen abonelik ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Abone, abonelik ücretini ödemedikçe Edugo Dijital Platformları İçeriklerinden faydalanamayacağını ve Edugo Dijital Platformları İçeriklerine ulaşamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Abone, abonelik ücretini ödemek üzere Edugo’ya güncel, üçüncü kişiler tarafından da gerçekleştirilebilen ve etkin bir ödeme yöntemi belirtmek zorundadır.

3.6 Abone’nin belirtmiş olduğu ödeme yönteminin geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiye olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi halinde; Abone, Edugo’nun sunmuş olduğu Dijital İçerikler’den yararlanamayacağını ve her halükarda ödeme yükümlülüğünün devam ettiğini kabul ve taahhüt eder. Abone’nin Edugo Dijital Platformları İçeriklerine ulaşmak için kullanacağı internet erişimi ücretleri kendi sorumluluğundadır.

3.7 Abone, ödemiş olduğu abonelik ücretini hiçbir koşulda iade alamaz. Abone’nin Dijital İçerik hizmetlerinden faydalanmaması veya paketi kapsamında belirtilen eğitimleri tamamlamamış olması ödenmiş olunan abonelik ücretinin iadesi için haklı bir sebep oluşturmayacaktır.

4 FATURALAMA

Abonelik ücreti ve Dijital İçeriklere erişmesine bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi Dijital İçeriklere ulaşılmasından kaynaklanan diğer tüm masraflar Abone’ye faturalandırılacaktır. Abonenin seçtiği Ödeme Planı kapsamında gerçekleştirilecek olan Dijital İçeriklere erişilmesinden kaynaklanan bu faturalandırma işlemi her Abone’nin abonelik tarihinin başlangıcına göre değişebilecek olup Edugo, mükerrer ödeme olmamasına dikkat etmek kaydıyla faturalama tarihinde değişiklik yapma hakkını haizdir.

5 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Edugo’nun, işbu Sözleşme koşullarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Abone’nin, bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi güncel abonelik ücretinin tahsil edileceği ya da değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar feshetme hakkı vardır. Aksi takdirde Abone, güncel abonelik ücretini ve Sözleşme’de yapılan değişiklikleri kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

6 ABONE’NİN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Abone, Dijital İçeriklere erişim sağlarken yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranacağını ve bu hizmetin alımında ve belirlediği çalışanlarına kullandırımında mevzuat ve kullanım koşullarından kaynaklı sınırlamalara riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu doğrultuda Abone, Edugo’nun sunacağı Dijital İçerik hizmeti aracılığıyla edinilen içerik ve bilgileri -Edugo’nun izin verdiği araçlar ve kapsam haricinde- çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtımını yapmayacağını, başka platform ve yerlerde sergilemeyeceğini, yayımlamayacağını, yayımlanmasına aracılık etmeyeceğini, işleyip yeniden kullanmayacağını, benzeri başka ürünler üretmeyeceğini, satışı ya da kiralamasını yapmayacağını kabul etmiş sayılır. Bundan başka Abone, Edugo tarafından oluşturulmuş korumaların hiçbirini devre dışı bırakmayacağını, değiştirmeyeceğini ve bozmayacağını da taahhüt eder.

6.2 Abone tarafından Edugo Dijital Platformlarındaki Dijital İçeriklerle ilgili herhangi bir paylaşım yapılması Abone’nin kendi sorumluluğunda olup Abone’nin paylaşımlarından hiçbir şekilde Edugo sorumlu değildir. Şu kadar ki Abone, Üyelik Koşulları’nda ve işbu Abonelik Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen şartlara uygun olarak Dijital İçerik hizmeti sağlayan Edugo Dijital İçerikleri’nin başkaca platformlarda sair şekilde yayınlamasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olabileceği bilinci ile hareket edeceğini, bu kapsamda hiçbir şart ve koşulda Edugo’den talepte bulunmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Abone, Edugo hizmetine erişmek için robot, örümcek, kazıyıcı ve başkaca otomatik yollar kullanmayacaktır. Ayrıca Abone, Edugo hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde parçalara ayırmamayı; Edugo hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi veya herhangi bir şekilde manipüle etmemeyi; herhangi bir veri oluşturma, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı; her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Edugo hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklememeyi, göndermemeyi, e- posta ile veya başka şekilde göndermemeyi veya iletmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.4 Abone, yukarıda da ifade edildiği gibi meri mevzuatın kendisine yüklediği her türlü kurala uygun davranmakla yükümlüdür. Abone’nin belirtilenler ve meri mevzuattan kaynaklı başkaca yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, aboneliği sonlandırılabilecek olup Edugo’nun fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkı saklı olduğu gibi Abone’nin 3. kişilere vermiş olduğu zararlara ilişkin Edugo’nun mesuliyeti bulunmamaktadır.

6.5 Abone, Edugo Dijital Platform hesabı üzerinden gerçekleşen ve kendi adını taşıyan sayfada gerçekleşen tüm işlemlerden sorumludur. Hesabın kontrolünü sürdürmek ve başkalarının hesaba erişmesini önlemek adına hesap sahibi Abone, hizmete erişmekte kullanılan Edugo Dijital Platformlarını destekleyen cihazların kontrolünü elinde tutmayı sürdürmeli ve hesabın şifresini kimseyle paylaşmamalıdır. Hesap sahibi Abone’nin rızası dışında hesabının kullanıldığını fark etmesi üzerine, bu durumu Edugo’ya bildirme ve şifre değişikliğine gitme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Edugo, aboneliği sonlandırabilir veya askıya alabilir.

6.6 Abone, üyelik vereceği çalışanlarının başta 18 yaşını doldurmuş olma şartı olmak üzere, üye olmak için gerekli olan tüm şart ve koşulları sağladığını, bu kapsamda Edugo ile paylaştığı her türlü bilginin doğru ve güncel olduğunu, çalışanlardan alınan bilgilerin her türlü hukuka ve mevzuata uygun alındığı ve gerekli yasal yükümlülüklere uyum sağlandığını, anılan bilgilerin güncel ve/veya doğru olmamasından kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük ve sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7 Abone, Edugo tarafından sağlanacak Dijital İçerik hizmetlerine ve Dijital İçeriklerin çeşitliliğine ilişkin hiçbir taahhütte bulunulmadığını, Edugo’nun Dijital İçerikleri dilediği şekilde artırma, azaltma ve değiştirme hakkını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8 Abone, Edugo’nun teknik bir sorun ve/veya teknolojik geliştirmeler nedeniyle Dijital İçerik hizmetlerini geçici olarak askıya alabileceğini kabul etmektedir. Bu durumda Abone, Edugo’dan zarar, tazminat vb. hiçbir isim altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.

7 ABONELİK HAKKININ DEVREDİLEMEZLİĞİ VE COĞRAFİ SINIRLILIĞI

7.1 Edugo Dijital Platformlarındaki Dijital İçerikler Abone’nin kullanımına ve belirlediği kişilere yönelik yaptığı kullandırıma yöneliktir. Abone’ye Edugo Dijital Platformlarındaki Dijital İçeriklerle erişmesine izin veren sınırlı ve devredilemez bir hak sağlanmaktadır.

7.2 Abone, aboneliğin getirdiği hakları Edugo’ya sunduğu çalışan listesi haricinde kimseye devretmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Aboneliğe ilişkin hakların Abone’nin hanesi dışından birisinin kullanıldığının tespiti halinde Edugo, aboneliği doğrudan sonlandırabileceği gibi uğramış olduğu zararı tazmin etme hakkına da sahiptir.

7.3 Edugo Dijital Platformları içerikleri, Türkiye’de ve/veya söz konusu içeriğin lisansına sahip olunan coğrafi bölgelerde izlenilebilir.

8 ABONELİK İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERDMESİ

8.1 Abone, aboneliğini hiçbir gerekçe göstermeden her zaman iptal edebilecektir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde üzerinde anlaşma sağlanan abonelik süresinin Sözleşme iptali gerçekleştiği ana kadar vuku bulmuş kısmı derhal temin edilir. Ödemenin ilgili süre için peşinen yapılmış olması durumunda ücreti halihazırda ödenen abonelik süresi sonuna kadar Edugo Dijital Platformları içeriklerinden faydalanılmaya devam edilebilecektir ve Edugo herhangi bir ücret iadesi yapma yükümlülüğü altında değildir. Aboneliğin iptal edilmesi halinde, abonelik hesabı ücreti ödenen abonelik süresi sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

8.2 Edugo, tek taraflı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulan Dijital İçerik hizmetlerini her zaman sona erdirebilir. Bu durumda Abone, Edugo’dan kalan sürenin pro-rata tutarı haricinde hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9 MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1 Bu Sözleşme koşullarının herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

9.2 Edugo, bu Sözleşme koşullarının kabul edilmesiyle kurulan abonelik ilişkisine dair haklarını ve yükümlülüklerini herhangi bir zamanda bir başkasına devir ve temlik edebilir. Edugo Dijital Platformlarına abone olmakla bu olası devir veya temlik işlemine rıza gösterileceği peşinen kabul edilmiş olur.

9.3 Abone hesabıyla ilgili her türlü bilgi Abone’ye yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır. Bu kapsamda abonelik sürecinin başında güncel ve kullanılır iletişim bilgilerinin Edugo ile paylaşılması önemlidir. Abone tarafından Edugo’ya verilmiş iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal Edugo’ya bildirilmesi gerekmektedir. Abone’nin, iletişim adresine gönderilen içeriklerden aynı gün içerisinde haberdar olduğu kabul edilmektedir.

9.4 Abone, internette yaşanan kesintiler, internet kotasının dolması, internet hızının düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, deprem, yangın, sel, genel elektrik kesintisi, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Edugo’nun sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.5 Edugo, Dijital Platformları ya da bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Edugo, verdiği hizmetin kesintisiz veya kusursuz olduğuna ilişkin taahhüt vermemektedir. Abonelere en iyi şekilde hizmet vermek Edugo’nun en önemli hedefi olmakla birlikte verilen hizmetlerde bir takım aksaklık ve kusurlar da meydana gelebilecektir. Bu nedenle Abone, Edugo’ya karşı tüm özel, dolaylı ya da bağlı zararlardan feragat ettiğini peşinen kabul eder. Bu kabul, feragat edilemeyecek herhangi bir garantiyi veya hakları sınırlamayacaktır.

11 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

11.1 Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin usul ve yasaya uygun olarak işlenmesi, kullanılması, saklanması konusunda sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Taraflar ilgili kişilerin kişisel verilerini işbu Sözleşme ilişkisi çerçevesinde yalnızca işbu Sözleşmede belirtilen amaç ile sınırlı bir biçimde işleyecek, kullanacak, saklayacak, yalnızca yetkili ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler ile paylaşacak ve gerektiğinde imha edecektir. Taraflar, Sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerini ifa ederken KVKK’ya uygun davranacaklarını, kişisel verileri korumak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almayı, işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra işbu Sözleşme gereği üstlenmiş olduğu kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinin devam edeceğini ve mevzuatta bir zorunluluk olmaması halinde bu verileri işlemeyeceğini ve sileceğini taahhüt eder. Taraflar bünyelerinde yer alan kişisel verileri kendisine bildirilen ve yasalarda yer alan usul ve esaslara uygun olarak işlememesi, saklamaması ve yetkili olmayan kişiler ile paylaşması durumunda meydana gelen zararın tamamından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2 Abone tarafından EduGo’ya kişisel verileri aktarılan ilgili kişilerin EduGo hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli hazırlık ve bildirim Abone tarafından yapılan veri aktarımına dayalı olarak ilgili kişilerin iletilen iletişim bilgilerine EduGo tarafından yapılacaktır. Bu bildirim üzerine EduGo sistemlerine kayıt gerçekleştirecek ilgili kişilerden, EduGo hizmetlerinin verilmesi bakımından KVKK kapsamında gerekli her türlü aydınlatma, bilgilendirme ve açık rıza temin etme iş ve işlemleri Veri Sorumlusu sıfatı ile bu kayıt aşamasında EduGo tarafından temin edilecektir. Bu şekilde kayıt gerçekleştiren ilgili kişilere karşı EduGo veri sorumlusu sıfatını kazanacaktır.

11.3 Taraflar, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya açık rıza aranmaksızın veri işlenmesi şartlarının oluşmadığı durumlarda kişisel verileri diğer tarafa aktaramaz. Taraflar arasında kişisel veri aktarımı olması halinde kişisel verilerin aktarıldığı Taraf, ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın veya Kanunda sayılan veri işleme şartları bulunmaksızın, işleyemez, kaydedemez, muhafaza edemez, iştirakleri, üyeleri ve iş ortakları haricindeki üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına hiçbir şekilde aktaramaz. Taraflar, aralarındaki işbu Sözleşme uyarınca Abone tarafından işlenen ve Abone’nin Veri Sorumlusu olarak münhasıran sorumlu olduğu bir takım kişisel verilerin EduGo’ya işbu Sözleşmenin gereğinin ifa edilebilmesi için aktarılacağını kabul etmektedir. Söz konusu verilerin EduGo’ya ve EduGo’nun veri depolama ağlarına aktarımı bakımından İlgili Kişilerden gerekli rızaları elde etmekten münhasıran sorumludur.

11.4 Taraflar kendi sistemlerinde herhangi bir güvenlik ihlalinin bulunduğunu herhangi bir kişisel verinin tahrip edildiğini, değiştirildiğini, hukuka aykırı olarak erişildiğini veya elde edildiğini tespit ettiği takdirde derhal ilgili kişileri diğer tarafı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumunu bilgilendirmek ve oluşabilecek zararları önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri derhal almakla yükümlüdür.

11.5 Tarafların, KVKK’ya, ikincil mevzuata ve işbu Sözleşmede belirlenen koşullara aykırı olarak kişisel veri işlemesi, kullanması, saklaması, paylaşması ve imha etmesi sebebiyle diğer Tarafın maruz kalabileceği her türlü maddi ve manevi tazminat, cezai ve idari yaptırım ve bunlarla alakalı olarak doğan her türlü vekâlet ücreti ve yargılama gideri sebebiyle rücu hakkı saklıdır.

11.6 Abone, herhangi bir şekilde EduGo ve/veya iştiraklerinin işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler nedeniyle Abone tarafından EduGo’ya yapılan aktarım nedeniyle veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayet edilmesi halinde, EduGo’ya gerekli savunmanın yapılabilmesi için her türlü belge, bilgi ve hukuki desteği sağlayacağını, kişisel verileri işlenen gerçek kişi tarafından açılabilecek olan herhangi bir davada yine her türlü belge bilgi ve hukuki desteği sağlayacağını, ayrıca Aboneden kaynaklanan bir nedenle davanın aleyhe neticelenmesi halinde EduGo ve/veya iştiraklerinin tüm zarar ve ziyanını ilk talep üzerine karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1 İşbu Sözleşme, Türk Hukuku'na tabi olacak ve Türk Hukuku’na uygun olarak yorumlanacaktır.

12.2 Taraflar, işbu Sözleşme’ye ilişkin veya bundan doğabilecek herhangi bir dava, adli muamele veya işlemi karara bağlamak ve işbu Sözleşme’ye bağlı olarak doğabilecek bir anlaşmazlığı çözmek konusunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkiye sahip olduğunu ve bu amaçlar için münhasıran bahsi geçen mahkemelere tabi olacaklarını gayri kabili rücu kabul ederler.